Available courses

วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบิื้องต้น

วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบิื้องต้น

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่...
Course

วิชา มีนวิทยา

วิชา มีนวิทยา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของปลา รูปร่างและลักษณะภายนอก-...
Course

วิชา เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

วิชา เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

คำอธิบายรายวิชา      &nb...
Course

วิชา เทคนิคการเลี้ยงปลา

วิชา เทคนิคการเลี้ยงปลา

คำอธิบายรายวิชา              &nb...
Course

วิชา เทคนิคการเพาะพันธุ์ปลา

วิชา เทคนิคการเพาะพันธุ์ปลา

คำอธิบายรายวิชา        &n...
Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่า...
Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้อ...
Course

วิชา โรค พยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ

วิชา โรค พยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ

 คำอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของโรค พยาธ...
Course

เทคนิคการเลี้ยงสาหร่าย

เทคนิคการเลี้ยงสาหร่าย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของสาหร่ายที่สำคัญท...
Course

การเป็นผู้ประกอบการเกษตร

การเป็นผู้ประกอบการเกษตร

ศึกษาเกี่ยวกับ การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมแล...
Course

โปรแกรมประมวลผลคำ

โปรแกรมประมวลผลคำ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word ...
Course

หลักการจัดการฟาร์ม

หลักการจัดการฟาร์ม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสำคัญและหลักการจัดการฟาร์ม รูป...
Course