รายวิชาที่มีอยู่

Guest accessSelf enrolment

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Course

Ajsutee AR workshop

Ajsutee AR workshop

ผลงงาน work shop AR ครูสุธีร์
Course

ผลงาน AR ของครูทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์

ผลงาน AR ของครูทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์

ผลงาน AR ของครูทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์
Course

ผลงาน AR ของครูประเวศ สมประสงค์

ผลงาน AR ของครูประเวศ สมประสงค์

ส่งผลงาน AR ของครูประเวศ สมประสงค์  วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนุบรี
Course

ผลงาน AR ของครูสุนิสา อินทนิน

ผลงาน AR ของครูสุนิสา อินทนิน

ผลงาน AR ของครูสุนิสา อินทนิน
Course

ผลงาน AR ของ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ

ผลงาน AR ของ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ

เป็นการส่งผลงาน AR ของ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
Course

ผลงาน AR ของ นายธนสาร รุจิรา

ผลงาน AR ของ นายธนสาร รุจิรา

ผลงาน AR นายธนสาร  รุจิรา 
Course

ผลงาน AR ของนายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร

ผลงาน AR ของนายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร

ผลงาน AR ของนายวุฒิพงศ์ วิมลพัชรครู แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทยาลั...
Course

ผลงาน AR ของปรัตถกร

ผลงาน AR ของปรัตถกร

ส่งผลงาน AR ของปรัตถกร 
Course

ผลงาน AR ของ ผศ.โกวิท ยอดมงคล

ผลงาน AR ของ ผศ.โกวิท ยอดมงคล

ผลงาน AR ของ ผศ.โกวิท  ยอดมงคล
Course
Guest accessSelf enrolment

ผลงาน AR ของ ผศ.ดิเรก อัคฮาด

ผลงาน AR ของ ผศ.ดิเรก อัคฮาด

ผลงาน AR ของ ผศ.ดิเรก  อัคฮาด
Course

ผลงาน AR ของผศ.ศิริพร อ่วมมีเพียร

ผลงาน AR ของผศ.ศิริพร อ่วมมีเพียร

ผลงาน AR ของผศ.ศิริพร อ่วมมีเพียร
Course

ผลงาน AR ของ พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ

ผลงาน AR ของ พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ

 เป็นการส่งงาน AR
Course

ผลงาน AR ของ ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม มรภ.พระนคร

ผลงาน AR ของ ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม มรภ.พระนคร

เป็นการส่งงาน AR  Books.
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์จารุวรรณ กาฬภักดี

ผลงาน AR ของอาจารย์จารุวรรณ กาฬภักดี

ผลงาน AR ของอาจารย์จารุวรรณ  กาฬภักดี
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร

ผลงาน AR ของอาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร

ผลงาน AR ของอาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์นริศรา ทองยศ

ผลงาน AR ของอาจารย์นริศรา ทองยศ

ผลงาน AR ของอาจารย์นริศรา ทองยศ
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์นันท์นภัส บุญเพ็ญ

ผลงาน AR ของอาจารย์นันท์นภัส บุญเพ็ญ

ผลงาน AR ของอาจารย์นันท์นภัส บุญเพ็ญ
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์นันทรัตน์ อนุกูล

ผลงาน AR ของอาจารย์นันทรัตน์ อนุกูล

ผลงาน AR ของอาจารย์นันทรัตน์ อนุกูล
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ

ผลงาน AR ของอาจารย์นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ

การส่งงาน AR
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์บุษบา สังข์วรรณะ

ผลงาน AR ของอาจารย์บุษบา สังข์วรรณะ

การสร้างหนังสือแบบปฏิสัมพันธ์
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์

ผลงาน AR ของอาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์

การส่งผลงาน AR ของอาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร

ผลงาน AR ของอาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร

ส่งงานผลงาน AR ของอาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล

ผลงาน AR ของอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล

ผลงาน AR ของอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
Course
Guest accessSelf enrolment

วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช

ผลงาน AR ของอาจารย์รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช

ผลงาน AR ของอาจารย์รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์วิภาดา เชี่ยวชาญ

ผลงาน AR ของอาจารย์วิภาดา เชี่ยวชาญ

ผลงาน AR ของอาจารย์วิภาดา เชี่ยวชาญ  
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์วิลาวัลย์ วัชโรทัย

ผลงาน AR ของอาจารย์วิลาวัลย์ วัชโรทัย

ผลงาน AR ของอาจารย์วิลาวัลย์  วัชโรทัย 
Course

ผลงาน AR ของ อาจารย์วีรธรรม ไชยยงค์

ผลงาน AR ของ อาจารย์วีรธรรม ไชยยงค์

ผลงาน AR ของ อาจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์ศานต์ พานิชสิติ

ผลงาน AR ของอาจารย์ศานต์ พานิชสิติ

ผลงาน AR ของอาจารย์ศานต์  พานิชสิติ
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์ศิวัช กาญจนชุม

ผลงาน AR ของอาจารย์ศิวัช กาญจนชุม

เป็นการส่งงานผลงาน AR ของอาจารย์ศิวัช กาญจนชุม
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์สมพิศ โยมา

ผลงาน AR ของอาจารย์สมพิศ โยมา

ผลงาน AR ของอาจารย์สมพิศ  โยมา
Course

ผลงานAR ของอาจารย์สิทธิเดช กิตติวิริยะการ

ผลงานAR ของอาจารย์สิทธิเดช กิตติวิริยะการ

ผลงานAR ของอาจารย์สิทธิเดช กิตติวิริยะการ
Course
Guest access

ผลงาน AR ของอาจารย์สุทธินันท์ ดีวัน

ผลงาน AR ของอาจารย์สุทธินันท์ ดีวัน

ผลงาน AR ของอาจารย์สุทธินันท์ ดีวัน
Course

ผลงาน AR ของ อาจารย์สุวิมล เอ็นดู

ผลงาน AR ของ อาจารย์สุวิมล เอ็นดู

ผลงาน AR ของ อาจารย์สุวิมล  เอ็นดู
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์สุอัยดา บือแน

ผลงาน AR ของอาจารย์สุอัยดา บือแน

การส่งผลงาน AR ของอาจารย์สุอัยดา บือแน
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์อภิชาติ อนุกูลเวช

ผลงาน AR ของอาจารย์อภิชาติ อนุกูลเวช

ผลงาน AR ของอาจารย์อภิชาติ อนุกูลเวช
Course

ผลงาน AR ของอาจารย์โอปอ กลับสกุล

ผลงาน AR ของอาจารย์โอปอ กลับสกุล

ผลงาน AR ของอาจารย์โอปอ  กลับสกุล
Course

ผลงาน AR ของ อาจารยืนาวิน คงรักษา

ผลงาน AR ของ อาจารยืนาวิน คงรักษา

การสร้าง AR E-Book
Course

ผลงานARพิมพ์พรรณ ทิพยแสง

ผลงานARพิมพ์พรรณ ทิพยแสง

ผลงานARพิมพ์พรรณ ทิพยแสง
Course

ผลงาน AR อรทัย เลิศขุนทด

ผลงาน AR อรทัย เลิศขุนทด

Course

ผลงานการขยายผล AR ของ V04 กีรติ กุลบุตร

ผลงานการขยายผล AR ของ V04 กีรติ กุลบุตร

.
Course

ผลงานของGolfgy

ผลงานของGolfgy

Course

ผลงานของ ดร.ชวนิดา สุวานิช

ผลงานของ ดร.ชวนิดา สุวานิช

Course

ผลงานของ อ.วัชรี เพ็ชรวงษ์

ผลงานของ อ.วัชรี เพ็ชรวงษ์

Course
Guest accessSelf enrolment

ผลงานของอาจารย์จรินทร อุ่มไกร

ผลงานของอาจารย์จรินทร อุ่มไกร

ผลงานของอาจารย์จรินทร อุ่มไกร
Course

ผลงานของ อาจารย์จิรากร เฉลิมดิษฐ

ผลงานของ อาจารย์จิรากร เฉลิมดิษฐ

ผลงานของ อาจารย์จิรากร เฉลิมดิษฐ
Course

ผลงานของ อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม

ผลงานของ อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม

ผลงานของ อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม
Course

ผลงานของอาจารย์พงศธร ปาลี

ผลงานของอาจารย์พงศธร ปาลี

การส่งงาน AR
Course

ผลงานอบรม AR ของอ.ณพงศ์ วรรณพิรุณ

ผลงานอบรม AR ของอ.ณพงศ์ วรรณพิรุณ

ผลงานอบรม AR ของอ.ณพงศ์ วรรณพิรุณ
Course
Guest accessSelf enrolment

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย

Course
Guest accessSelf enrolment

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Course
Guest accessSelf enrolment

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเค...
Course
Guest accessSelf enrolment

โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา

จุดประสงค์รายวิชา1.เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพกพา 2.เพื่อใ...
Course
Guest accessSelf enrolment

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

Course
Guest accessSelf enrolment

องค์ประกอบศิลป์

องค์ประกอบศิลป์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง องค...
Course
Guest accessSelf enrolment

V07 - โครงสร้างข้อมูล

V07 - โครงสร้างข้อมูล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ อาร์เรย์ สแตค คิว ล...
Course
Guest accessSelf enrolment

การถ่ายภาพเบื้องต้น

การถ่ายภาพเบื้องต้น

การถ่ายภาพเบื้องต้น
Course
Guest accessSelf enrolment

กิจกรรมเสริมหลักสูตร4

กิจกรรมเสริมหลักสูตร4

Course
Guest accessSelf enrolment

สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR

สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR

Course
Guest accessSelf enrolment

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทย

Course
Guest accessSelf enrolment

คอมพิวเตอร์กราฟิก

คอมพิวเตอร์กราฟิก

โปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อการสร้างภาพ 2 มิติ 3 มิ...
Course
Guest accessSelf enrolment

การตกแต่งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

การตกแต่งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

หลักการสร้างจุด เส้น รูปเรขาคณิต รูปภาพ Transformation, Segments Wi...
Course
Guest accessSelf enrolment

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล ซึ่งได้ความรู้ด้าน พรบ.คอมพิวเ...
Course
Guest accessSelf enrolment

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Course
Guest accessSelf enrolment

Network

Network

Course
Guest accessSelf enrolment

เทคโนโลยีการถ่ายภาพ

เทคโนโลยีการถ่ายภาพ

Course
Guest accessSelf enrolment

ความรู้ทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้ทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course
Guest accessSelf enrolment

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Course
Guest accessSelf enrolment

สมุนไพรน่ารู้

สมุนไพรน่ารู้

Course
Guest accessSelf enrolment

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ

Course