เกต วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์ วงจรดีโคดเดอร์ วงจรเอ็นโคดเดอร์  วงจร    โคดคอนเวอร์เตอร์  วงจรคอมพาเรเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิล  วงจรสร้างสัญญาณคล็อก  ฟลิปฟลอป        วงจรเคาน์เตอร์ วงจรชิพรีจิสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำแบบต่าง ๆ วงจรแปลงสัญญาณระหว่างอนาลอกกับดิจิตอล และการประยุกต์ใช้งานในทางอุตสาหกรรม 

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  (Data Communication on Internet),  มาตรฐานของเว็บ  (Standards of Web), โปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับ  World Wide Web, วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ  (Web Technology),  ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเว็บเว็บ,  ภาษา HTML,  การจัดการข้อความ  (Text),  รูปภาพ  (Picture),  เสียง  (Sound),  วิดีโอ  (Video),  ตาราง (Table),  ฟอร์ม  (Form),  เฟรม  (Frame), การสร้างเว็บแบบไดนามิก DHTML,  การโปรแกรมเว็บด้วย Java Script Programming,  การจัดการ  Variables, Operators, Control Statement, Object and Event handling,  การสร้างและการใช้งาน Cascade Style Sheet.

ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันแต่ละประเภทการออกแบบทำโมเดลลิง และการสร้างเท็กเจอร์การสร้างภาพเคลื่อนไหวทั้งที่เป็น 2 มิติ และ 3 มิติ จัดทำโครงงานย่อยทางด้านการสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน